Panel používateľa

Obchodné podmienky

Úvodné informácie

 • Tovar na stránke www.phc.sk je pôvodne používaný alebo repasovaný, testovaný a plne funkčný.  
 • Fotografie pri produktoch sú ilustračné. Prípadné nedostatky kozmetického charakteru sú uvedené v popise produktu. Fotografie kupovaného produktu zašleme na požiadanie.
 • Predávaný tovar nemusí byť dodaný v pôvodnom balení.
 • Operačný systém inštalujeme za poplatok na požiadavku klienta.

Predaj tovaru

Priamy predaj

Zásielková služba

 • Tovar zasielame len prostredníctvom kuriéra DPD, doručenie do 24 až 48 hodín v pracovných dňoch.
 • Dopravné a balné 6 EUR vrátane DPH.

Predajcovia výpočtovej techniky

      O registrácii nás informujte
      Predajcom výpočtovej techniky a servisným strediskám po registrácii na stránke poskytujeme zľavu
      Pri odbere väčšieho množstva tovaru poskytneme osobitnú zľavu dohodou

Servis výpočtovej techniky

 • Diagnostika porúch
 • Inštalácia operačného systému
 • Profylaktika (čistenie od prachu)
 • Každá začatá servisná hodina (diagnostika alebo oprava) je spoplatnená sumou 18 EUR vrátane DPH.

Záruka a reklamačné podmienky

 • Záruka na tovar je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia alebo doručenia zásielky. Pri predĺžení záruky na 24 mesiacov je navýšenie 15% z ceny
 • Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pri zásielkach dňom doručenia tovaru

  Pri zásielkach si skontrolujte preberaný tovar pred pracovníkom pošty alebo doručovateľom. Nekompletnosť a poškodenie tovaru reklamujte ihneď pred predávajúcim, pracovníkom pošty alebo doručovateľom. V prípade nenahlásenia nezrovnalosti doloženej písomným svedectvom pracovníka pošty alebo doručovateľa reklamácie nebudú uznané.
 • Chybný tovar bude späť prevzatý pri dodržaní nasledovných podmienok:
  - priloženie dodacieho listu alebo faktúry, na ktorých sú uvedené príslušné sériové čísla
  - presný popis závady

      Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 • Záruka sa nevzťahuje
  - na spotrebný materiál ako sú tonery, cartridge, batérie (akumulátory)
  - na softvér nainštalovaný iným subjektom ako predávajúcim
  - na stratu dát
  - na mechanicky poškodený tovar
  - pri poškodení garančnej nálepky
  - ak zariadenie bolo používané pri neštandardných prevádzkových podmienkach
  - ak zakúpený tovar opravovala neoprávnená osoba alebo organizácia.

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy a storno poplatky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

 • Kupujúci má právo zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Objednávku je možné stornovať osobne, telefonicky alebo e-mailom.
 • Stornovaním už odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto konaním, najmä v prípade, ak predávajúci na želanie zákazníka zaobstaral produkt, ktorý nebol na sklade alebo ak v súvislosti s objednaním produktu vznikli preukázateľné výdaje. Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak táto nebola záväzne potvrdená (chýbajúce alebo nepresné údaje v objednávke, neodpovedanie zo strany kupujúceho) alebo v prípade, ak produkt nie je na sklade, už sa nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru pred jeho dodaním. V prípade ak nastane takáto situácia, predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak zákazník už uhradil časť alebo celú sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne vrátená prevodom na účet alebo v hotovosti.

Odstúpenie od zmluvy pri komunikácii na diaľku (zásielkový obchod)

 • Spotrebiteľ (súkromná osoba) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupovaného na diaľku. Vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi sa riadia osobitnými predpismi. 
 • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje potrebné k identifikácii tovaru, k identifikácii predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho uvedeného v záručnom liste na náklady kupujúceho.
 • Tovar nesmie vykazovať znaky iného poškodenia ako sú prípadné nedostatky kozmetického charakteru, na ktoré bol kupujúci upozornený pred predajom.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
  - ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytovanie služieb a s ich plnením sa začalo
  - ak je predmetom dodávky aj počítačový program a prebehla jeho inštalácia
  - v ostatných prípadoch uvedených v § 12 ods. 5 zákona č.108/2000 Z.z.

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje klienta umožňujú vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne slúžia na identifikáciu platby uskutočnenej bankovým prevodom.
 • Pri objednávke na diaľku cez e-shop alebo telefonicky požadujeme len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k uzavreniu zmluvy. V prípade, ak tieto osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, emailová adresa pre potvrdenie objednávky a telefonický kontakt pre kuriéra) nebudú poskytnuté, nie je môžné uzatvoriť zmluvu. Tieto údaje klienta sú využívané len v súvislosti s dodaním tovaru.
 • Pri osobnom odbere identifikačné údaje klienta nepožadujeme.

Prihlásenie